Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky pro velkododavatele.

Pro dodávky papíru, barevných kovů, a železného šrotu platí standardní doba splatnosti 30 dnů (není-li sjednáno jinak) ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Pro vyúčtování dodávek šrotu, papíru a barevných kovů na provoz společnosti ARFERIT s.r.o je určující váha, kvalita a jakost materiálu při přijetí dle vážního lístku.

Pro vyúčtování přímých dodávek šrotu, papíru a barevných kovů pro externí dodavatele společnosti ARFERIT s.r.o je stanovena váha, kvalita a jakost materiálu dle podkladů zaslaných odběrateli.

Dodavatel je povinen si ověřit váhu, kvalitu a jakost materiálu před fakturací. V případě, že zaslaná faktura nebude v souladu s podklady, je společnost ARFERIT s.r.o oprávněna vrátit tuto fakturu zpět. Každá zásilka musí obsahovat přesné údaje o obsahu, jednotlivých hmotnostech daných druhů materiálu, odpadový klíč či zařazení podle nebezpečnosti nákladu či právních předpisů týkajících se nebezpečných látek.

Veškeré expediční doklady

Dodací listy, nákladní listy, vážní listy musí obsahovat přesné označení druhu zboží, hmotnost dodávky, objednací údaje, adresu hlavního dodavatele a případně i číslo a jméno subdodavatelů, jakož i místo přijetí dodávky.

Nejsou-li uvedeny druhy dodávaného materiálu, je směrodatná naše klasifikace a druhové zařazení materiálu.

Dodavatel odpovídá za zajištění sjednané druhové čistoty materiálu dané dodávky a za dodržení a dohled nad veškerými s tím spojenými zákonnými deklaračními a důkazními povinnostmi. Dodavatel je plně zodpovědný za původ zboží a za případně obsažené cizí látky a nečistoty. Dodavatel prohlašuje, že zboží bylo u všech zásilek otestováno ohledně výskytu výbušných částic, předmětů, které by mohly způsobit explozi, uzavřených dutých těles a radioaktivních látek a tím se zaručuje, že dodaný materiál takové materiály neobsahuje.